NADZORNI ODBOR


Opća odredba

Članak 49.

(1) Nadzorna tijela HDZ-a ustrojavaju se u obliku nadzornih odbora. Nadzorna tijela HDZ-a imaju dužnost i ovlaštenje nadzirati materijalno-financijsko poslovanje tijela i organizacija HDZ-a. (2) U nadzorni odbor ne smiju biti birani članovi tijela HDZ-a iste razine.

Nadzorni odbor

Članak 50.

(1) Nadzorni odbor HDZ-a nadzire zakonitost materijalno-financijskog poslovanja HDZ-a te voenje ukupnog arhiva HDZ-a (zapisnici i sl.) i o tome podnosi izvješće za cijelo mandatno razdoblje Općem saboru, a za svaku godinu Središnjem odboru HDZ-a. (2) Nadzorni odbor HDZ-a vlastan je nadzirati i materijalno-financijsko poslovanje svih ostalih organizacijskih oblika u HDZ-u. (3) Nadzorni odbor HDZ-a sastoji se od 5 do 7 članova. (4) Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira i razrješuje Opći sabor HDZ-a. Nadzorni odbori organizacija HDZ-a

Članak 51.  

(1) Općinske, područne, gradske i županijske organizacije, te organizacija HDZ-a za GradZagreb ustrojavaju svoj nadzorni odbor. (2) Nadzorni odbori organizacija HDZ-a nadziru materijalno-financijsko poslovanje svoje organizacije HDZ-a i vođenje ukupnog arhiva organizacije (zapisnici i sl.) te o tome za svaku kalendarsku godinu podnose izvješće odboru organizacije HDZ-a. (3) Nadzorni se odbori sastoje od predsjednika i 2 do 4 člana. (4) Članove nadzornog odbora bira izborna skupština odnosnih organizacija.