TEMELJNI OGRANCI

TEMELJNI OGRANCI

Popis predsjednika Temeljnih ogranaka Gradske organizacije HDZ-a Grada Siska

r.b. Ogranak Prezime i ime     e mail Mobitel
1. BUDAŠEVO ZVONKO RAJKOVIĆ zvonko.rajkovic@branitelji .hr 091/594-5985
2. BUKOVSKO JOSIP JURIĆ sladana.juric@gmail.com 091/532-3172
33. C.POLJANE SLOBODAN NIKOLIĆ 099/699-1688
3. CAPRAG ROMANA SKENDER romanaskender@gmail.com 098/855-353
4. CRNAC JOSIP CESAREC joso.ceska@gmail.com 098/183-1796
5. EUGEN KVATERNIK NENAD OGULINAC nenad.ogulinac@sk.t-com.hr 091/502-8387
6. GALDOVO ERDEDSKO JOSIP BRODARAC josip.brodarac@gmail.com 091/535-7790
7. GALDOVO KAPTOLSKO HEINRIH ZAPLATIĆ hzaplati@gmail.com 098/195-9913
8. GREDA DRAŽENKA KUŠEVIĆ gredski@gmail.com 091/4350-204
31. GUŠĆE DRAGO POPOVIĆ drago.popovic@sk.t-com.hr 098/591-518
9. HRASTELNICA SAŠA OBRANOVIĆ vali78@net.hr 097/6666-335
10. JAZVENIK ZVONKO PRIHODA zprihoda@net.hr 099/770-2669
11. KOMAREVO VALENTINA SUČIĆ valentinasucic@gmail.com 091/787-5096
35. KRATEČKO BARBARA BRIŽIĆ barbarabrizic95@gmail.com 098/957-2949
12. LETOVANCI MARIJAN MARKOVIĆ 2facedhypocrite@gmail.com 099/204-2272
34. LONJA KRISTIJAN PALAŠIĆ palasic.kristijan@gmail.com 099/5041-832
30. LUKAVEC NENAD BILJANIĆ neno.ivana@gmail.com 098/1688-332
13. MAĐARI IVICA ČAIĆ ivicacaic62@gmail.com 098/1701-888
15. N.SELO PALANJEČKO DAMIR BARANČEK 098/9212-964
14. N.SELO-N.PRAĆNO ZRINKA ADAMOVIĆ zrinka.adamovic@smz.hr 098/182-8560
16. ODRA ZDENKO BATINJAN zdenko.batinjan@gmail.com 099/683-5666
29. PALANJEK IVO MALOVIĆ 098/508-792
17. PRELOŠĆICA DARKO LEPESIĆ hrvojelepesi@gmail.com 098/194-5246
18. SELA STJEPAN VUŽIĆ stipe27109@hotmail.com 091/182-3750
19. SISAK NOVI JURE ŠIPUŠ jure.sipus@hzinfra.hr 098/983-1043
20. SISAK STARI DARKO WEISS darko.weiss@sk.t-com.hr 098/262-544
21. STARA DRENČINA ĐURĐA BIŠĆAN durda.biscan61@gmail.com 098/9084-529
22. STARO PRAĆNO IVANA KLARIĆ VABIK plaza2700@gmail.com 098/251-305
23. STUPNO BORIS KLEKOVIĆ katica.klekovic1@gmail.com 098/132-3727
32. SVINJIČKO ŽELJKO KRZNAREVIĆ 091/730-1850
24. TOPOLOVAC TOMISLAV MATLEKOVIĆ 099/2112780
25. VRBINA GORDANA BEGEDIN gordana.begedin7@gmail.com 091/126-6666
26. VUROT TIHOMIR SUČEC   091/727-2989
27. ZELENI BRIJEG VESNA ŠTENGL greca65@gmail.com 091/578-5164
28. ŽABNO HRVOJE BUKOVEC hbukovec@gmail.com 091/513-9395

 

 

 

OGRANCI HDZ-a

Članak 16.

(1) Na području na kojem je ustrojen, ogranak HDZ-a djeluje u sastavu općinske ili gradske organizacije.
(2) Tijela u ogranku jesu: skupština članstva, kao najviše tijelo, i izvršni odbor ogranka.
(3) Izvršni odbor ogranka sastoji se od 3 do 9 članova.
(4) Predsjednik izvršnog odbora ogranka dužan je sazivati sastanke izvršnog odbora ogranka najmanje jednom mjesečno.
(5) Predsjednika izvršnog odbora ogranka bira i razrješuje skupština natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. Skupština ogranka bira i razrješuje izvršni odbor, a potpredsjednika, tajnika i rizničara bira izvršni odbor na prijedlog predsjednika.
(6) Skupštinu ogranka može sazvati izvršni odbor ogranka, koji je dužan sazvati skupštinu i na zahtjev najmanje trećine članova HDZ-a dotičnog ogranka.

Zadaće ogranaka

Članak 17.

(1) Zadaće ogranaka HDZ-a jesu osobito:

a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području ogranka,
c) odreivanje predloženika na izborima za tijela mjesne samouprave na području ogranka,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na izborima za tijela mjesne i lokalne samouprave,
e) obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave, obvezno uzimajući u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike,
f) sudjeluju u radu mjesnih odbora.