Mladež

Programska deklaracija Mladeži Hrvatske demokratske zajednice

 


Konvencija Mladeži Hrvatske Demokratske Zajednice,

svjesna trenutka u kojem se nalazi Republika Hrvatska i svi njezini građani, a imajući u vidu sve teškoće današnjega vremena,

svjesna potencijala koji se nalazi u njenim rukama

te svjesna činjenice da ono što činimo danas u mnogome određuje sudbine sljedećih generacija koje dolaze iza nas, i naše odgovornosti u tome,

a sve s ciljem da na najbolji mogući način pomogne ekonomski, kulturni i politički razvoj voljene nam Hrvatske,

donosi sljedeću

 

Programsku deklaraciju

Mladeži Hrvatske Demokratske Zajednice

Vremena u kojem živimo su teška i izazovna, a budućnost koja je pred nama nosi mnogo nepoznanica. Stoga, Mladež HDZ-a mora preuzeti odgovornost i aktivnije se uključiti u društveni i politički život, kao što su se njeni osnivači, pod vodstvom prvog predsjednika Republike Hrvatske i utemeljitelja HDZ-a dr. Franje Tuđmana, uključili u ostvarenje zajedničkih ideala u slobodnoj, samostalnoj, demokratskoj i suverenoj Hrvatskoj.

Izazovi koji su pred nama su zahtjevni, ali neka nam žrtva palih za Domovinu bude misao vodilja u našem političkom i društvenom djelovanju u kojem ćemo i dalje zastupati ideje i vrijednosti koje su temeljene na kršćanskom odgoju, socijalnom moralu i domoljublju.

Uskoro postajemo punopravna članica Europske unije. Naša je dužnost da pomognemo što brži izlazak iz gospodarske, moralne i duhovne krize koja pogađa Hrvatsku pa tako i EU, pritom pozicionirajući Hrvatsku kao bitan i ravnopravan faktor euroatlanskih integracija. U ovim vremenima moderne globalizacije moramo raditi na očuvanju hrvatskog identiteta, tradicije, kulture i jezika te njihovom promicanju u okviru europske i međunarodne zajednice.

Stoga smatramo da su temelji budućeg djelovanja MHDZ-a sadržani u sljedećim točkama:

1. SUSTAV VRIJEDNOSTI – koji je temeljen na radu, sposobnosti, suradnji i poštenju kao osnovnim kriterijima vrednovanja svakog pojedinca. Smatramo da je u Hrvatskoj potrebno jače promicanje istinskih demokršćanskih vrijednosti koje služe na izgradnju svakog čovjeka pa tako i društva u cjelini. Te vrijednosti trebaju biti okosnica za budući razvoj Hrvatske i njezino vanjskopolitičko pozicioniranje.

2. OBRAZOVANJE – je ključ uspjeha svakog društva. Samo obrazovanje može dovesti Hrvatsku uz bok najrazvijenim zemljama te omogućiti razvoj i povećanje konkurentnosti. Važno je za naglasiti da obrazovanje treba biti pravo koje je dostupno svima, a ne privilegija, pritom imajući u vidu da se izvrsnost posebno vrednuje i nagrađuje. Smatramo da je nužno raditi na širem povećanju informatičke pismenosti i učenju stranih jezika kako bi hrvatski građani stekli temelje za rad u domaćem i inozemnom okruženju. Obrazovanje je danas jedini istinski kapital koji traje cijeli život, te stoga treba biti jedan od ključnih nacionalnih prioriteta.

3. ZAPOŠLJAVANJE – je danas jedno od ključnih tema koji se odnosi na mlade ljude u Hrvatskoj. Rad je ključ razvoja za svaku osobu, on je oplemenjuje i čini sposobnom da aktivno sudjeluje u izgradnji društva, zajednice i obitelji. Smatramo da je nužno da se mladim ljudima stvore preduvjeti za samozapošljavanje kroz intenzivniji razvoj poduzetničkih inkubatora i centara u gradovima diljem Hrvatske, u okviru sveučilišta i veleučilišta. Potrebno je osigurati dodatne olakšice za mlade poduzetnike kako bi svoje ideje i kreativnost kroz vlastiti rad unijeli u hrvatsko gospodarstvo i time pokrenuli nužne promjene u društvu.

4. OBITELJI – su okosnica za razvoj i opstanak hrvatskoga naroda. Činjenica je da već dugi niz godina naše društvo ima problema sa demografskom slikom i da negativni prirodni prirast svako godine osiromašuje naše društvo. Zaštita majke i djeteta moraju biti nacionalni prioritet, te osiguravanje pristojnih uvjeta za život mladim obiteljima mora biti pitanje društvenog konsenzusa. Obitelj je temelj za razvoj svakog pojedinca pa tako i društva u cjelini, a mlade obitelji predstavljaju zalog za očuvanje i razvoj hrvatskog nacionalnog identiteta, kulture, jezika i tradicije u godinama koje slijede.

5. MEĐUNARODNA SURADNJA I VANJSKOPOLITIČKO POZICIONIRANJE – osiguravaju Hrvatskoj političku, gospodarsku i društvenu stabilnost. Zalagati ćemo se za Hrvatsku koja će kao ravnopravna članica Europske unije biti faktor mira i stabilnosti u našem dijelu Europe. Osigurat ćemo da Hrvatska putem naših članova bude zastupljena u svim ključnim europskim i međunarodnim institucijama kako bi Hrvatskoj u budućnosti osigurali ravnopravni utjecaj na međunarodnoj političkoj sceni. Smatramo da je od iznimne važnosti povezivanje sa srodnim organizacijama s ciljem stvaranja sinergije zajedničkih političkih programa. Uložiti ćemo sve napore kako bismo očuvali temeljne elemente hrvatskog nacionalnog identiteta, kulture, tradicije i jezika u okviru modernih političkih procesa i integracija.

 

Mladež Hrvatske Demokratske Zajednice obvezuje se da će ulagati trajne napore u provedbu svega navedenog s cljem da se Hrvatska i dalje razvija kao moderna, demokratska i europska država u skladu s našom nacionalnom i kulturnom baštinom.

„Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što!“
dr. Franjo Tuđman

 


Pravilnik Mladeži Hrvatske demokratske zajednice

 

Pravilnik u pdf formatu preuzmite ovdje.

 

Na temelju  članka 52. točke 6. Statuta Hrvatske demokratske zajednice, Sabor Mladeži Hrvatske demokratske zajednice na svojem 1. zasjedanju , 3. srpnja 1992. godine, donosi Pravilnik Mladeži Hrvatske demokratske zajednice čije su izmjene i dopune donijete redom:  3. srpnja 1992., 7. srpnja 1994., 26. srpnja 1996., 8. svibnja 1998., 3. lipnja 2000., 11. rujna 2002., 30.studenog 2004., 10. veljače 2007. godine, 14. ožujka 2009., 6. ožujka 2010. godine, 28. listopada 2012. godine i 20. rujna 2014. godine kada se mijenja naziv Pravilnika u Pravilnik o djelovanju Mladeži Hrvatske demokratske zajednice, a temeljem članka 49. st. 2. Pravilnika o djelovanju Mladeži Hrvatske demokratske zajednice, Nacionalni odbor donosi pročišćeni i integralni tekst Pravilnika:

 

PRAVILNIK O DJELOVANJU

 MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

 

I) TEMELJNE ODREDBE

 

Opća odredba

Članak 1.

Ovaj Pravilnik o djelovanju Mladeži Hrvatske demokratske zajednice (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  sadrži temeljne odredbe, pravila o članstvu, ustrojstvu Mladeži, zasebnom načinu organiziranja i djelovanja u MHDZ-u, načinu izbora i trajanju mandata, nadzornim tijelima i zaključne odredbe.

 

Naziv pomlatka, sjedište i područje djelovanja

Članak 2.

(1) Pomladak nosi ime: Mladež Hrvatske demokratske zajednice.

(2) Skraćeni nazivi pomlatka su: Mladež HDZ-a i MHDZ.

(3) Sjedište MHDZ-a je u Zagrebu.

(4) MHDZ djeluje na području djelovanja Hrvatske demokratske zajednice.

Mladež Hrvatske demokratske zajednice

Članak 3.

 (1) Mladež Hrvatske demokratske zajednice (u daljenjem tekstu: MHDZ) pomladak je Hrvatske demokratske zajednice (u daljnjem tekstu: HDZ) koja okuplja članove Hrvatske demokratske zajednice radi profiliranja i izgradnje stranački opredijeljenih mladih ljudi te dodatnog određivanja mladoga dijela  članstva HDZ-a u odnosu na brojna životna i egzistencijalna pitanja naroda i njegove mladosti.

(2) MHDZ-a zastupa interese mladih ljudi u HDZ-u te, na temelju programa HDZ-a, u javnosti.

 

II) ČLANSTVO

Uvjeti za stjecanje članstva

Članak 4.

(1) Članovi Hrvatske demokratske zajednice od 18 do 35 godina članovi su Mladeži Hrvatske demokratske zajednice.

(2) Osoba starija od 16, a mlađa od 18 godina može postati članom MHDZ-a te ravnopravno sudjelovati u radu MHDZ-a ukoliko ispuni pristupnicu MHDZ-a i:

a) prihvaća načela, Program i Statut stranke,

b) ponaša se u skladu s Etičkim kodeksom HDZ-a,

c) izražava spremnost promicati ciljeve stranke,

d) nije član koje druge stranke registrirane u Republici Hrvatskoj,

e) ima hrvatsko državljanstvo ili je pripadnik hrvatskoga naroda u iseljeništvu.

 

Učlanjenje 

Članak 5.

(1) Osobe starije od 18, a mlađe od 35 godina postaju članom MHDZ-a potpisivanjem pristupnice HDZ-a.

(2) Osobe starije od 16, a mlađe od 18 godina postaju članom MHDZ-a potpisivanjem   pristupnice MHDZ-a.

 

Prava i obveze člana

Članak 6.

 (1) Prava i obveze člana MHDZ-a u okviru tijela i sustava organizacije MHDZ-a utvrđena su

Statutom HDZ-a i ona su istovjetna pravima i obvezama člana HDZ-a.

 

Prestanak članstva

 Članak 7.

 (1) Članstvo u MHDZ-u prestaje:

(a) istupanjem ili isključenjem iz HDZ-a,

(b) istupanjem iz MHDZ-a podnošenjem pisane izjave,

(c) upisom u drugu stranku ili pomladak druge stranke,

(d) brisanjem iz članstva MHDZ-a.

 

Članak 8.

(1) Član MHDZ-a koji navrši 35. godinu član je MHDZ-a do 31. prosinca godine u kojoj je navršio 35. godinu.

(2) Član MHDZ-a koji do kraja godine u kojoj navršava 35 godina života bude izabran u bilo koje tijelo MHDZ-a, član je MHDZ-a sve do prestanka mandata tog tijela ili do razrješenja s te dužnosti.

 

III) USTROJSTVO MHDZ-a

Temeljna organizacija

Članak 9.

(1) Temeljeni ogranak čini temeljnu organizaciju Mladeži Hrvatske demokratske zajednice.

(2) Temeljni ogranak može se ustrojiti za područje na kojem postoji jedan ili više ogranaka

HDZ-a, ako je upisano najmanje pet članova.

(3) Odluku o osnivanju temeljnog ogranka donosi nadležni Općinski, Gradski odnosno Područni odbor. 

 

Tijela temeljnog ogranka

Članak 10.

(1) Tijela temeljnog ogranka jesu Skupština i Izvršni odbor.

(2) Skupštinu  čine svi  članovi dotičnog ogranka.

(3) Skupština bira Predsjednika i članove Izvršnog odbora.

(4) Izvršni odbor sastoji se od 5 do 7 članova, uključujući Predsjednika.

(5) Na prijedlog Predsjednika, Izvršni odbor iz reda svojih članova bira dopredsjednika i tajnika, a koji uz Predsjednika čine Predsjedništvo temeljnog ogranka MHDZ-a.

(6) Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

 

Zadaće temeljnog ogranka

 Članak 11.

 (1) Zadaća je temeljnog ogranka okupljanje mladih ljudi, pridobivanje novih  članova, uključivanje u rad temeljnog ogranka HDZ-a, pomoć dotičnoj općinskoj, gradskoj i županijskoj organizaciji pri ostvarivanju političkih ciljeva te predlaganje kandidata na izborima za tijela mjesne samouprave na području ogranka.

(2) Predsjednik je dužan najmanje jedanput u dva mjeseca sazvati Odbor dotične organizacije. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici odbora izvijestiti o svom djelovanju između dvije sjednice.

 

Općinska, gradska i područna organizacija

Članak 12.

(1) U svakoj općini i gradu u Republici Hrvatskoj predviđeno je ustrojavanje općinske, gradske odnosno područne organizacije, ako na dotičnom području ima najmanje pet članova.

(2) Poticaj za osnivanje općinske, gradske odnosno područne organizacije može dati svaki član u dotičnom području te dotična organizacija HDZ-a.

(3) Odluku o osnivanju donosi nadležno županijsko predsjedništvo MHDZ-a

(u daljnjem tekstu: Županijsko predsjedništvo).

(4) Ako organizacija nema osnovanih temeljnih ogranaka, dotična općinska, gradska odnosno područna organizacija preuzima zadaće temeljnog ogranka.

Tijela općinske organizacije

Članak 13.

(1) Tijela općinske organizacije su Skupština i Općinski odbor.

(2) Skupštinu čine svi članovi s područja općine.

(3) Skupština bira Predsjednika i Općinski odbor.

(4) Općinski odbor sastoji se od 5 do 9 članova, uključujući Predsjednika.

(5) Na prijedlog Predsjednika, Općinski odbor iz reda svojih članova bira dva dopredsjednika, tajnika i rizničara, a koji uz Predsjednika čine Predsjedništvo općinskog odbora MHDZ-a.

(6)Članovi Predsjedništva su i kooptirani članovi sukladno odredbama ovog Pravilnika

(7) Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

(8) U Odbor po položaju ulaze i vijećnici u općinskom vijeću ukoliko su članovi MHDZ-a.

 

Tijela gradske organizacije

Članak 14.

(1) Tijela gradske organizacije su Skupština i Gradski odbor.

(2) Ako su sve temeljne organizacije osnovane i tijela izabrana, Skupštinu čine izaslanici temeljnih organizacija ili svi članovi s područja grada.

(3) Skupština bira Predsjednika i Gradski odbor.

(4) Gradski odbor sastoji se od 7 do 13 članova, uključujući Predsjednika.

(5) Na prijedlog predsjednika, Gradski odbor iz reda svojih članova bira četiri dopredsjednika, tajnika i rizničara, a koji uz Predsjednika čine Predsjedništvo gradskog odbora MHDZ-a.

(6) Članovi Predsjedništva su i kooptirani članovi sukladno odredbama ovog Pravilnik.

(7) Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

(8) U Gradski odbor po položaju ulaze i vijećnici u gradskom vijeću ukoliko su članovi MHDZ- a.

 

Tijela područne organizacije

Članak 15.

(1) U sastavu gradske organizacije MHDZ-a na području na kojem su ustrojene mogu djelovati područne organizacije MHDZ-a.

(2) Tijela područne organizacije su Skupština i Područni odbor.

(3) Skupštinu područne organizacije čine svih članovi dotične područne organizacije.

(4) Skupština bira Predsjednika i Područni odbor

(5) Područni odbor sastoji se od 5 do 9 članova, uključujući Predsjednika.

(6) Na prijedlog Predsjednika, Područni odbor iz reda svojih članova bira dva dopredsjednika, tajnika i rizničara, a koji uz Predsjednika čine Predsjedništvo područnog odbora MHDZ-a.

(7)Članovi Predsjedništva su i kooptirani članovi sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(8) Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

 

Zadaće općinskog, gradskog i područnog odbora i njihovih predsjedništava

Članak 16.

(1) Zadaće općinskog, gradskog i područnog odbora MHDZ-a jesu voditi organizaciju MHDZ-a, brinuti se o članstvu, sudjelovati u radu dotične organizacije HDZ-a, dati poticaj za inicijative na području općine ili grada, a posebno glede problema i zahtjeva mladih ljudi dotičnog područja.

(2) Odbor organizacije, radi proučavanja pitanja iz djelokruga života mladih ljudi na području općine ili grada, može osnovati povjerenstva kao savjetodavna tijela pri Odboru.

(3) Odbor organizacije predlaže kandidate za tijela mjesne i lokalne samouprave dotične organizacije.

(4) Predsjednik je dužan najmanje jedanput u dva mjeseca sazvati Odbor dotične organizacije. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici odbora izvijestiti o svom djelovanju između dvije sjednice.

(5) Odbor djeluje prema Poslovniku o radu kojeg sam donosi.

 

Zasjedanje i izbori u tijelima općinske, gradske i područne organizacije

 Članak 17.

  (1) Ako organizacija ima više od 150 članova i ako su sve temeljne organizacije osnovane i tijela izabrana, izaslanici na skupštini su:

– izaslanici temeljnih ogranaka, po prethodnoj odluci dotičnog  odbora,

– članovi dotičnog odbora

– članovi nadzornog odbora

– članovi MHDZ-a dotične organizacije koji su dužnosnici u višim tijelima MHDZ-a.

(2) Općinska, gradska odnosno područna izborna skupština saziva se redovito jednom u četiri godine, a saziva je Predsjednik na temelju odluke Odbora dotične organizacije MHDZ- a.

(3) Predsjednik odbora dužan je  i prije isteka roka od četiri  godine sazvati Izbornu skupštinu dotičnog odbora, na izvanredno ili prijevremeno zasjedanje, ako to zatraže Županijsko predsjedništvo ili predsjedništvo Mladeži HDZ-a, dotični odbor Mladeži HDZ-a ili trećina članova Mladeži HDZ-a dotične organizacije (peticijom).

(4) Općinski, Gradski odnosno Područni odbor MHDZ-a ovlašten je svojom odlukom dopuniti (kooptirati) stanovit broj svojih članova, a najviše do trećine broja članova izabranih na izbornoj skupštini.

(5) Općinski, Gradski odnosno Područni odbor MHDZ-a ovlašten je svojom odlukom dopuniti (kooptirati) stanovit broj svojih članova u Predsjedništvo dotične organizacije, a najviše do trećine broja članova Predsjedništva.

 

Županijska organizacija

 Članak 18.

(1) Na području županije djeluje županijska organizacija MHDZ-a.

 

Tijela županijske organizacije

Članak 19.

(1) Tijela županijske organizacije su Skupština, Županijski odbor i Predsjedništvo županijskog odbora.

Članak 20.

(1) Skupštinu čine izabrani izaslanici općinskih i gradskih organizacija MHDZ-a te izaslanici po položaju.

(2) Skupština bira Predsjednika i Županijski odbor MHDZ-a.

(3) Županijski odbor sastoji se od 15 do 33 člana, uključujući Predsjednika.

(4) Na prijedlog predsjednika, Županijski odbor iz reda svojih članova bira četiri dopredsjednika, tajnika i rizničara, a koji uz Predsjednika čine Predsjedništvo županijskog odbora.

(5) Članovi Predsjedništva su i kooptirani članovi sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(6) Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

(7) Predsjednici općinskih i gradskih odbora, članovi Predsjedništva i Nacionalnog odbora MHDZ-a, saborski zastupnici i vijećnici u Županijskoj skupštini, ukoliko su članovi MHDZ-a ulaze po položaju u Županijski odbor.

 

Zadaće Županijskog odbora i Predsjedništva

Članak 21.

(1) Županijski odbor MHDZ-a:

(a) provodi politiku MHDZ-a na području Županije,

(b) inicira i potiče raspravu i rješavanje pitanja i problema mladih na području županije,

(c) imenuje i razrješuje povjerenstva prema potrebi, određuje im sastav i zadaće,

(d) predlaže županijskim odborima HDZ-a kandidate na izborima za županijsku skupštinu iz redova MHDZ-a;

(e) na temelju svoje odluke ili na prijedlog općinskih i gradskih odbora može iz opravdanih razloga raspustiti temeljne organizacije, općinske i gradske odbore o čemu bez odgode pismeno obavještava Predsjednišvo MHDZ-a,

(f) za slučaj iz točke (e) imenuje  povjerenstvo i u roku do 6 mjeseci saziva  Skupštinu dotične organizacije,

(g) donosi Poslovnik o radu.

 

Članak 22.

(1) Županijsko predsjedništvo priprema sjednice Županijskog odbora MHDZ-a i odgovorno je za provedbu odluka i zaključaka Županijskog odbora MHDZ-a.

(2) Predsjednik je dužan najmanje jedanput u dva mjeseca sazvati Županijski odbor MHDZ-a.

(3) Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici Županijskog odbora MHDZ-a izvijestiti o svom djelovanju između dvije sjednice.

 

Izvještaj o radu

Članak 23.

 (1) Predsjednik Županijskog odbora podnosi redovito godišnje izvješće o radu Županijske organizacije nacionalnom predsjedniku MHDZ-a  za godinu u završetku, a najkasnije do isteka prvog mjeseca naredne kalendarske godine..

(2) Zajedno s izvješćem, u elektroničkom obliku, nacionalnom predsjedništvu podnose se i svi vođeni zapisnici za godinu za koju se podnosi i izvješće.

(3) Predsjedništvo iz čl. 32. ovog Pravilnika odlukom utvrđuje sadržaj Izvješća o radu.

 

Zasjedanje i izbori u tijelima županijske organizacije

Članak 24.

(1) Županijska skupština saziva se redovito jednom u četiri godine, a saziva je Predsjednik na temelju odluke Županijskog odbora MHDZ-a.

(2) Predsjednik županijskog odbora  dužan je sazvati Županijsku skupštinu kada to zatraži Županijski odbor ili natpolovična većina općinskih i gradskih odbora te županijske organizacije MHDZ-a.

(3) Izaslanici na Županijskoj skupštini su:

(a) članovi Županijskog odbora,

(b) izaslanici općinskih i gradskih organizacija po prethodnoj odluci Županijskog odbora, a ovisno o broju  članova na dan odluke o sazivanju Županijske skupštine, s time da svaka organizacija šalje najmanje dva izaslanika,

(c) članovi Nadzornog odbora županijske organizacije,

(d) vijećnici u Županijskoj skupštini iz redova MHDZ-a (4) Županijska skupština broji najmanje 50 izaslanika.

(5) Županijski odbor MHDZ-a ovlašten je svojom odlukom dopuniti (kooptirati) stanovit broj svojih članova, a do najviše trećine broja članova izabranih na Izbornoj skupštini.

(6) Županijski odbor MHDZ-a ovlašten je svojom odlukom dopuniti (kooptirati) stanovit broj svojih članova u Predsjedništvo dotične organizacije, a do najviše trećine broja članova Predsjedništva.

 

Gradska organizacija Grada Zagreba

Članak 25.

(1) Na području Grada Zagreba djeluje gradska organizacija, a koju čine područne organizacije MHDZ-a.

(2) Gradska organizacija MHDZ-a Grada Zagreba ima status županijske organizacije MHDZ-a te se na istu primjenjuju odredbe ovog Pravilnika koje su utvrđene za županijske organizacije.

(3) U Gradski odbor MHDZ-a grada Zagreba se bira od 21 do 39 članova.

 

Inozemne organizacije MHDZ-a

Članak 26.

(1) MHDZ-a djeluje u inozemstvu, a u skladu sa zakonom dotične države.

(2) Predsjedništvo MHDZ-a na prijedlog inozemnih organizacija MHDZ-a donosi Pravilnik o ustroju i zadaćama organizacija u inozemstvu.

 

Nacionalna organizacija i tijela 

Članak 27.

(1) Nacionalnu organizaciju MHDZ-a čine županijske i inozemne organizacije, gradska organizacija grada Zagreba i zasebne zajednice unutar MHDZ-a.

(2) Tijela nacionalne organizacije MHDZ-a su:

(a) Sabor,

(b) Nacionalni odbor,

(c) Predsjedništvo,

(d) Nadzorni odbor.

 

Sabor MHDZ-a

 Članak 28.

(1) Sabor je najviše tijelo MHDZ-a.

(2) Sabor MHDZ-a na svojem zasjedanju:

(a) utvrđuje temeljna načela Mladeži HDZ-a,

(b) donosi programske povelje, deklaracije, odluke i politička stajališta,

(c) donosi, mijenja i dopunjuje Pravilnik MHDZ-a,

(d) razmatra i prihvaća izvješće o radu nacionalnih tijela,

(e) bira i razrješava 37 članova Nacionalnog odbora,

(f) bira i razrješava članove Nadzornog odbora,

(g) bira i razrješava Predsjednika, Zamjenika predsjednika, dopredsjednike i članove predsjedništva.

 

Članak 29.

 (1) Izborni Sabor se saziva redovito jednom u četiri godine, koliko traje i mandat svih izabranih tijela i dužnosnika MHDZ-a.

(2) Izvještajni  Sabor saziva se tijekom mandata na temelju odluke Nacionalnog odbora.

(3) Sabor saziva Predsjednik MHDZ-a na temelju odluke Nacionalnog odbora.

(4) Predsjednik MHDZ-a dužan je i prije isteka roka od četiri godine sazvati Izvanredni izborni Sabor (Izvanredni Sabor), ako to zatraži:

(a) Polovica županijskih odbora MHDZ-a,

(b) Nacionalni odbor MHDZ-a.

(5) Ako je zatraženo sazivanje Izvanrednog Sabora, Predsjednik MHDZ-a dužan je u roku od četiri tjedna sazvati Sabor, a ako se Sabor nakon navedenog roka ne sazove, ovlasti za sazivanje ima glavni tajnik MHDZ-a.

 

Članak 30.

 (1) Sabor MHDZ-a čine:

(a) članovi Nacionalnog odbora,

(b) 20 izaslanika inozemnih organizacija,

(c) izaslanici županijskih organizacija po prethodnoj odluci Nacionalnog odbora, ovisno o broju članova na dan odluke o sazivanju Izbornog Sabora, s time da svaka organizacija šalje najmanje četiri izaslanika,

(d) članovi Nadzornog odbora.

 

Nacionalni odbor

Članak 31.

(1) Nacionalni odbor čine:

(a) članovi predsjedništva MHDZ-a,

(b) 37 članova izabranih na Općem saboru,

(c) predsjednici županijskih odbora,

(d) predsjednici Zajednica povratnika, učenika i studenata, ukoliko su sukladno Poslovniku o radu osnovane i njihova tijela izabrana,

(e) predsjednici inozemnih koordinacija,

(f) glavni urednik glasila MHDZ-a,

(g) zastupnici MHDZ-a u Hrvatskom saboru,

(h) članovi Središnjeg odbora i Nacionalnog vijeća HDZ-a iz redova MHDZ-a,

(i) kooptirani članovi.

 

Članak 32.

(1) Nacionalni odbor usmjerava rad MHDZ-a između Sabora, a posebice:

(a) raspravlja i odlučuje o bitnim (strateškim) političkim pitanjima,

(b) prihvaća i razmatra financijsko izvješće,

(c) odlučuje o pristupu u međunarodna i nacionalna tijela,

(d) na prijedlog predsjednika MHDZ-a imenuje i razrješuje glavnog tajnika,

(e) na prijedlog predsjednika MHDZ-a imenuje i razrješuje rizničara MHDZ-a,

(f) na prijedlog predsjednika MHDZ-a imenuje i razrješuje međunarodnog tajnika MHDZ-a,

(g) na prijedlog predsjednika MHDZ-a imenuje i razrješuju političkog tajnika MHDZ-a,

(h) brine se o provedbi odluka Sabora,

(i) donosi i druge odluke koje nisu u nadležnosti drugih tijela,

(j) donosi odluku o sazivanju Sabora MHDZ-a,

(k) na prijedlog Predsjedništva MHDZ-a odlučuje o dodjeli priznanja MHDZ-a za izniman trud i doprinos djelovanju organizacije.

 

Članak 33.

(1) Nacionalni odbor iz svojih redova bira Predsjednika, četiri dopredsjednika i tajnika Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a.

(2) Prvu sjednicu Nacionalnog odbora saziva Predsjednik Mladeži HDZ-a.

(3) Predsjednik Nacionalnog odbora saziva i vodi sjednice Nacionalnog odbora sukladno

Poslovniku o radu Nacionalnog odbora.

(4) Sjednice Nacionalnog odbora održavaju se po potrebi, najmanje tri puta godišnje.

(5) Sjednicu je moguće sazvati ako to zatraži Predsjedništvo MHDZ-a ili trećina članova Nacionalnog odbora.

 

Predsjedništvo MHDZ-a

Članak 34.

(1) Predsjedništvo čine Predsjednik, Zamjenik predsjednika, pet dopredsjednika, pet članova predsjedništva, Predsjednik nacionalnog odbora, Glavni tajnik, Politički tajnik, Međunarodni tajnik, Rizničar,  te Predsjednik MHDZ-a Grada Zagreba.

(2) Dopredsjednici i članovi predsjedništva biraju se tako da se po jedan dopredsjednik i član predsjedništva bira iz pet skupina županija i to:

– Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska županija,

-Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Međimurska županija,

– Grad Zagreb, Zagrebačka županija,

– Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka županija,

– Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko- kninska, Dubrovačko-neretvanska županija.

(3) Predsjednik MHDZ-a predsjeda sjednicama Predsjedništva  i brine se za provedbu njihovih odluka.

(4) Ako predsjednik MHDZ-a podnese ostavku, bude razriješen ili mu prestane članstvo u HDZ- u, do isteka tekućeg mandata zamjenjuje ga Zamjenik predsjednika.

 

Članak 35.

(1) Predsjedništvo MHDZ-a:

(a) raspravlja i odlučuje o tekućim, dnevnopolitičkim pitanjima,

(b) imenuje i razrješuje glavnog urednika i uredništvo glasila MHDZ-a,

(c) imenuje i razrješuje odbore i povjerenstva prema potrebi te im određuje sastav i zadaće,

(d) odlučuje o raspuštanju županijskih, gradskih, općinskih i područnih organizacija i održavanju izbornih Skupština u istima te imenuje privremene odbore tih organizacija.

(e) predlaže kandidate na državnim izborima iz redova MHDZ-a,

(f) na prijedlog zajednica unutar MHDZ-a donosi Poslovnik o radu,

(g) na prijedlog inozemnih organizacija MHDZ-a donosi Poslovnik o radu,

(h) predlaže Poslovnik o radu Nacionalnog odbora,

(i)  daje prijedlog Nacionalnom odboru za dodjelu nagrade MHDZ-a te donosi druge odluke u skladu s Pravilnikom.

 

Predsjednik MHDZ-a 

Članak 36.

(1) Predstavlja i zastupa MHDZ-a te odgovara za njegov rad.

(2) Predsjeda sjednicama Predsjedništva MHDZ-a.

(3) Ovlašten je sudjelovati na sjednicama općinskih, gradskih i županijskih odbora

MHDZ-a sa savjetodavnim pravom.

(4) Predsjednik MHDZ-a pisanom odlukom određuje Zamjenika, jednog od članova Predsjedništva ili Glavnog tajnika da u njegovo ime zastupa Stranku u vezi s pojedinim pitanjem. Zamjenik predsjednika obavlja poslove za koje ga ovlasti Predsjednik MHDZ-a.

(5) Predsjednika MHDZ-a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje Zamjenik predsjednika MHDZ-a.

(6) Ovlašten je sazvati sjednicu Nacionalnog odbora ukoliko to zatraži Predsjedništvo

MHDZ-a ili 1/3 članova Nacionalnog odbora.

 

Glavni tajnik MHDZ-a

Članak 37.

(1) Glavni tajnik MHDZ-a osigurava organizacijske, tehničke i stručne preduvjete u pripremi i radu tijela MHDZ-a te osigurava provedbu njihovih odluka.

(2) Glavni tajnik ovlašten je imenovati svoje pomoćnike za pojedine grupe poslova.

(3) Glavni tajnik osigurava vođenje evidencije članstva MHDZ-a.

(4) Glavni tajnik, pri raspravi o provedbi odluka o nekim pitanjima može pozvati županijske predsjednike te druge dužnosnike.

(5) Glavni tajnik odlučuje o svim operativnim pitanjima te može sazvati sjednicu Županijskog, Koordinacijskog, Gradskog, Općinskog, Područnog ili Inozemnog odbora.

 

Politički tajnik MHDZ-a

Članak 38.

(1) Politički tajnik MHDZ-a zadužen je za međustranačku koordinaciju i suradnju s političkim podmlatkom sestrinskih stranaka i drugih strateških partnera HDZ-a.

(2) Politički tajnik MHDZ-a prati i izvještaje Predsjedništvo o aktualnim zakonodavnim okvirima i događanjima koja su povezana s politikom mladih, a naročito teme o nezaposlenosti, obrazovanju i međugeneracijskoj solidarnosti te u skladu s tim predlaže Predsjedništvu aktivnosti na tom području.

(3)Politički tajnik uživa pravo glasa u tijelu čiji je član po funkciji.

(4) Politički tajnik obavlja i druge aktivnosti u skladu s Pravilnikom po nalogu Predsjednika.

 

Međunarodni tajnik

Članak 39.

(1) Međunarodni tajnik MHDZ-a po funkciji je predsjednik Međunarodnog odbora MHDZ-a.

(2) Međunarodni tajnik MHDZ-a koordinira međunarodne aktivnostima MHDZ-a i o njima redovito izvještaje Predsjedništvo.

(3) Međunarodni tajnik uživa pravo glasa u tijelu čiji je član po funkciji.

 

Odnosi između tijela MHDZ-a

 Članak 40.

(1) Sva tijela MHDZ-a, na svim razinama, samostalno obavljaju poslove u svojem djelokrugu i nadležnosti, sukladno načelu supsidijarnosti.

(2) Iznimno, viša tijela imaju pravo izdavati obvezne upute i poduzimati druge mjere kojima se usmjerava rad nižih tijela, ako niže tijelo ne može samostalno i odgovorno to činiti.

(3) Sve organizacije i tijela MHDZ-a obvezno provode odluke viših tijela u okviru djelokruga tih, viših tijela.

(4) članovi viših tijela MHDZ-a, članovi su nižih tijela MHDZ-a dotične organizacije kojoj oni pripadaju.

 

IV. ZASEBNI NAČIN ORGANIZIRANJA l DJELOVANJA U MHDZ-u

Zajednica studenata, učenika i povratnika-iseljenika 

Članak 41.

(1) Radi zadovoljavanja posebnih interesa i rješavanja specifičnih problema u MHDZ-a mogu biti ustrojene su sljedeće zajednice:

(a) Zajednica studenata,

(b)  Zajednica učenika,

(c) Zajednica povratnika-iseljenika.

(2) Zajednica studenata okuplja članove MHDZ-a, koji studiraju na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima na hrvatskim sveučilištima, visokim učilištima i visokim školama.

(3) Zajednica učenika okuplja članove MHDZ-a koji su učenici na srednjoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

(4) Zajednica povratnika-iseljenika okuplja povratnike u Hrvatsku iz iseljeništva, a koji su

članovi MHDZ-a.

 

Glasnik MHDZ-a

Članak 42.

(1) Informativno glasilo MHDZ-a je Glasnik MHDZ-a (u daljnjem tekstu: Glasnik).

(2) Glasnik uređuje glavni urednik Glasnika koji okuplja redakciju čiji je zadatak vjerodostojno, objektivno i sadržajno informirati članove MHDZ-a putem Glasnika o relevantnim događanjima pridržavajući se pritom najviših etičkih standarda novinarstva.

 

V) NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Način izbora i trajanje mandata svih tijela

Članak 43.

(1) Izbori za sva tijela i dužnosnike MHDZ-a obavljaju se tajnim glasovanjem, osim ako Nacionalni odbor ne odredi drukčije, a i tada samo ako broj kandidiranih odgovara broju onih koji se biraju.

(2) Postupak i način provođenja unutarstranačkih izbora za sva tijela i dužnosnike MHDZ-a uređuje se propisnicima koje donosi Nacionalni odbor MHDZ-a.

 

Članak 44.

(1) Tijela MHDZ-a biraju se na vrijeme od četiri godine.

(2) U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranoga člana ubraja se i vrijeme člana umjesto kojeg je izabran.

 

Donošenje pravovaljanih odluka i poslovnika

 Članak 45.

(1) Sva tijela MHDZ-a mogu donositi pravovaljane odluke ako su svi njezini članovi pozvani, a nazočna je natpolovična većina članova dotičnih tijela (kvorum).

(2) Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova dotičnog tijela.

(3) Na sjednicama svih tijela vodi se zapisnik.

(4) Ako nije drukčije propisano, tijela sama donose Poslovnik o radu.

VI) NADZORNA TIJELA  

Nadzorna tijela

Članak 46.

(1) Nadzorna tijela MHDZ-a ustrojavaju se u obliku nadzornih odbora.

(2) Nadzorna tijela MHDZ-a imaju dužnost i ovlaštenje nadzirati materijalno-financijsko i cjelokupno administrativno poslovanje tijela organizacija MHDZ-a.

(3) Financijsko poslovanje podliježe nadležnom tijelu HDZ-a.

 

Članak 47.

(1) Nadzorno odbori ustrojavaju se na razinama općinskih, gradskih, područnih i županijskih organizacija MHDZ-a, kao i na nacionalnoj razini.

(2) Nadzorni odbor biraju izborne skupštine odnosno Sabor MHDZ-a.

(3) Nadzorni odbor čine od 3 do 5 članova.

(4) Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika.

 

VII) ZAKLJUČNE ODREDBE

Izmjene i dopune Pravilnika

Članak 48.

(1) Dopunu ili izmjenu ovog Pravilnika donosi Sabor Mladeži HDZ-a.

(2) Nacionalni odbor ovlašten je preinačiti pojedine odredbe ovog Pravilnika, ukoliko to traži

Središnji odbor HDZ-a.

 

Redakcija i autentično tumačenje

Članak 49.

(1) Autentično tumačenja ovoga Pravilnika daje Sabor MHDZ-a, a Nacionalni odbor

MHDZ-a, kada Sabor ne zasjeda.

(2) Nacionalni odbor vlastan je objaviti pročišćeni tekst Pravilnika prihvaćenog na Saboru MHDZ-a.

Stupanje na snagu 

Članak 50.

Ovaj Pravilnik o djelovanju Mladeži Hrvatske demokratske zajednice stupa na snagu danom prihvaćanja na Saboru MHDZ-a.