GRADSKI ODBOR

 GRADSKI ODBOR HDZ-a SISAK 2018.

GO Prezime i ime


1 Begedin Gordana
2 Brodar Zdenko
3 Brodarac Barbara
4 Čubrilo-Franjič Ivana
5 Gobac Maja
6 Golik Milan
7 Grubišić Ankica
8 Jajčinović Marko
9 Josić Željka
10 Jozić-Novinc Tonka
11 Kožić Tihomir
12 Krpan Ante
13 Kušević Draženka
14 Lepesić Hrvoje
15 Matijašević Albin
16 Pavičić Josip
17 Pešun Marijan
18 Popović Mateo
19 Posavec Ana
20 Rajković Zvonko
21 Roksandić Ivanka
22 Sučić Valentina
23 Šaban Franjo
24 Štengl Vesna
25 Vužić Stjepan
26 Žak Darko


Gradska organizacija HDZ-a

Članak 22.

(1) Na području grada djeluje gradska organizacija HDZ-a.

(2) Gradsku organizaciju vodi gradski odbor HDZ-a koji se sastoji od 9 do 26 članova biranih na skupštini gradske organizacije HDZ-a. Svaka dva mjeseca saziva se zajednička sjednica gradskog odbora HDZ-a i predsjednika svih ogranaka.

(3) Saborski zastupnici i članovi Vlade koji su članovi HDZ-a i imaju prebivalište na području gradske organizacije po položaju su članovi gradskog odbora. Gradonačelnik, predsjednik gradskog vijeća i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u gradskom vijeću također su po položaju članovi gradskog odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a gradske organizacije po položaju je član gradskog odbora.

(4) Skupštinu gradske organizacije HDZ-a može sazvati gradski odbor HDZ-a, koji je dužan sazvati skupštinu gradskog odbora i na zahtjev natpolovičnog broja temeljnih ogranaka.

(5) Predsjednik gradskog odbora bira se i razrješuje na izbornoj skupštini gradske organizacije HDZ-a natpolovičnom većinom glasova nazočnih izaslanika.

(6) Predsjednik gradskog odbora dužan je sazivati sastanke gradskog odbora najmanje jednom mjesečno.

(7) Gradski odbor na prijedlog predsjednika bira predsjedništvo koje uz predsjednika, čine tri potpredsjednika, tajnik i rizničar. Gradonačelnici, ako su članovi HDZ-a, po položaju su članovi predsjedništva gradskog odbora HDZ-a.

(8) Predsjedništvo gradskog odbora priprema sjednice gradskog odbora i odgovorno je za provedbu zaključaka i odluka gradskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici odbora izvijestiti odbor o svojemu djelovanju izmeu dviju sjednica.

 

Zadaće gradskog odbora HDZ-a

Članak 23.

(1) Zadaće gradskog odbora HDZ-a jesu osobito:

  1. a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanju o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
  2. b) provođenje politike HDZ-a na području grada,
  3. c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih pitanja,
  4. d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
  5. e) određivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave grada,
  6. f) obvezno obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave i državne izbore uzimajući u 10 obzir na ranijim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.

(2) Gradski odbor ovlašten je raspustiti temeljnu organizaciju HDZ-a te imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog izvršnog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.

(3) Gradski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.