TEMELJNI OGRANCI

 

OGRANCI HDZ-a

Članak 16.

(1) Na području na kojem je ustrojen, ogranak HDZ-a djeluje u sastavu općinske ili gradske organizacije.
(2) Tijela u ogranku jesu: skupština članstva, kao najviše tijelo, i izvršni odbor ogranka.
(3) Izvršni odbor ogranka sastoji se od 3 do 9 članova.
(4) Predsjednik izvršnog odbora ogranka dužan je sazivati sastanke izvršnog odbora ogranka najmanje jednom mjesečno.
(5) Predsjednika izvršnog odbora ogranka bira i razrješuje skupština natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. Skupština ogranka bira i razrješuje izvršni odbor, a potpredsjednika, tajnika i rizničara bira izvršni odbor na prijedlog predsjednika.
(6) Skupštinu ogranka može sazvati izvršni odbor ogranka, koji je dužan sazvati skupštinu i na zahtjev najmanje trećine članova HDZ-a dotičnog ogranka.

 

Zadaće ogranaka

Članak 17.

(1) Zadaće ogranaka HDZ-a jesu osobito:

 1. a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
  b) provođenje politike HDZ-a na području ogranka,
  c) odreivanje predloženika na izborima za tijela mjesne samouprave na području ogranka,
  d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na izborima za tijela mjesne i lokalne samouprave,
  e) obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave, obvezno uzimajući u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike,
  f) sudjeluju u radu mjesnih odbora.